28 LIPCA 2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Narciarskiego

Polski Związek Narciarski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Narciarskiego.

1. Opis stanowiska

Dyrektor Sportowy odpowiada za organizację pracy Pionu Szkoleniowego, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z SMS-ami, OZN-ami, z klubami w tym przede wszystkim za planowanie i nadzór nad realizacją zadań szkoleniowych, szkolenia kadr trenerskich oraz systemu licencyjnego, a także za reprezentowanie interesów środowiska narciarskiego wobec państwowych i międzynarodowych instytucji. Praca Dyrektora Sportowego świadczona będzie w siedzibie PZN według wewnętrznego regulaminu, jak i poza siedzibą PZN. 

2. Głównymi obowiązkami Dyrektora Sportowego będzie m.in. :

 • Koordynacja pracy Pionu Szkolenia;
 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją programów szkolenia prowadzonych przez Związek w cyklach rocznym, czteroletnim oraz długofalowym;
 • Współpraca z trenerami Kadr Narodowych oraz Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakresie planowania, opiniowania i kontroli;
 • Koordynacja i nadzór nad procesem szkolenia i doszkalania kadry trenerskiej oraz wdrażanie systemu licencyjnego;
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów, regulaminów i zarządzeń;
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji procesu szkoleniowego oraz weryfikacji jego realizacji;

3. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają łącznie następujące wymagania: 

 • posiadają wykształcenie wyższe;
 • posiadają doświadczenie w dyscyplinach sportów zimowych;
 • posiadają doświadczenie w pracy szkoleniowej lub metodologii szkoleniowej z Kadrami Narodowymi w sportach zimowych; 
 • posiadają tytuł trenera minimum II klasy; 
 • posiadają znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 • posiadają znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych na zlecenie właściwego Ministra; 
 • spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 • nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 

4. Dodatkowymi wymaganiami pożądanymi od kandydata będą: 

 • wysoki poziom zdolności interpersonalnych i reprezentacyjnych;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu; 

5. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać: 

 • szczegółowy życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (należy podać instytucje nadające uprawnienia);
 • list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu; 
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: 

          - imię (imiona) i nazwisko;
          - datę i miejsce urodzenia;
          - obywatelstwo;
          - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
          - adres email; 

 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;  
 • projekt koncepcji pracy Pionu Sportowego; 

6. Termin i miejsce składania ofert 

Kandydaci proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres email: office@pzn.pl lub na adres Polskiego Związku Narciarskiego (ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków) do dnia 10 sierpnia 2022 roku. Do oferty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora sportowego przez Polski Związek Narciarski”.

7. Procedura i przebieg konkursu: 

 • Wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Sportowego dokona Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego na podstawie rekomendacji (opinii) Komisji Konkursowej. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. Konkurs wyłania kandydata na Dyrektora, który otrzymał największą ilość  głosów obecnych członków Zarządu PZN. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu w I turze głosowania, do II tury kwalifikują się kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa PZN. Wybór zatwierdzony zostanie stosowną uchwałą Zarządu PZN;
 • Komisja Konkursowa powołana zostanie przez Zarząd PZN. W skład Komisji Konkursowej wejdzie: Prezydium Zarządu PZN oraz przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 • Komisja Konkursowa ma prawo zaprosić wybranych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne; 
 • Przy ocenie kandydatów Komisja Konkursowa, poza ww. wymaganiami będzie brała pod uwagę w szczególności osiągnięcia w dotychczasowej pracy oraz jakość przedłożonej koncepcji; 
 • Komisja Konkursowa po weryfikacji nadesłanych ofert i ewentualnie przeprowadzonych rozmowach z kandydatami sporządza rekomendację (opinię) na temat zgłoszonych kandydatów, którą następnie przedkłada Zarządowi PZN. Ponadto z posiedzenia Komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji;
 • Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZN;
 • Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”), wobec pozyskiwania danych osobowych kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko Dyrektora sportowego Polskiego Związku Narciarskiego, PZN informuje, że: 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Polski Związek Narciarski, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków, dalej zwany również jako PZN; 
 2. Z PZN można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: office@pzn.pl lub  pisemnie na adres: Polski Związek Narciarski, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków.
 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w trakcie procedur konkursowych związanych z przeprowadzonym konkursem na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz z powodu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Polskiego Związku Narciarskiego, a w szczególności, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być podmioty prowadzący działalność pocztową oraz podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych. Organy publiczne, które mogą przetwarzać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 
 5. Osobom, których dane są przetwarzane służy: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych; c) prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 6. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko. Niepodanie danych uniemożliwi kandydatowi udział w procedurze konkursowej. 
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury konkursowej i wyłonienia kandydata, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, min. w celach archiwalnych. 
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Preambuła

Dyrektor Sportowy zobowiązany jest do tworzenia i realizacji polityki Zarządu PZN w zakresie sportu wyczynowego wszystkich dyscyplin narciarskich i snowboardowych działających w PZN. Dyrektor Sportowy działa na rzecz realizacji postanowień statutu PZN i uchwał Zarządu PZN w zakresie sportowo-szkoleniowym

Zakres obowiązków

 1. Dyrektor Sportowy stoi na czele Pionu Sportowego PZN i organizuje jego pracę,
 2. Dyrektor Sportowy reprezentuje wszystkich trenerów i zawodników Kadr Narodowych PZN przed Prezydium Zarządu PZN oraz Zarządem PZN,
 3. Dyrektor Sportowy ponosi odpowiedzialność przed Zarządem PZN za prawidłową organizację i realizację przyjętych wcześniej przez Zarząd programów szkoleniowych i budżetów Grup Szkoleniowych PZN,
 4. Dyrektorowi Sportowemu podlegają wszyscy trenerzy Grup Szkoleniowych PZN we wszystkich kategoriach w zakresie organizacji i przebiegu szkolenia. Organizuje i dopilnowuje realizacji wytycznych organizacyjnych.

W zakresie Grup Szkoleniowych:

 1. Opiniowanie i organizowanie powołań zawodników do Grup Szkoleniowych, Kadr Narodowych oraz Reprezentacji na Imprezy Główne,
 2. Przygotowanie propozycji imiennych trenerów Grup Szkoleniowych PZN,
 3. Nadzór nad opracowaniem, przygotowaniem i realizacją planów szkolenia przez poszczególnych trenerów dla Grup Szkoleniowych PZN,
 4. Kontrola i opiniowanie pracy trenerów prowadzących zawodników Kadr PZN,
 5. Opracowanie i przedstawienie materiałów roboczych w zakresie szkolenia sportowego Grup Szkoleniowych PZN dla potrzeb Zarządu PZN,
 6. Pomoc w organizacji konsultacji i zgrupowań,
 7. Prowadzenie ewidencji treningów zawodników Kadr PZN,
 8. Tworzenie projektów budżetu dla celów sportu wyczynowego wszystkich dyscyplin sportowych oraz odpowiada za ich prawidłową realizację,

W zakresie szkolenia poza Grupami Szkoleniowymi PZN:

 1. Dyrektor Sportowy współpracuje i opiniuje pracę trenerów klubowych oraz Szkół Mistrzostwa Sportowego zawodników będących w Kadrach PZN w zakresie realizacji planów centralnych,
 2. Współpraca z OZN-ami i klubami w zakresie realizacji i kontroli planów szkoleniowych,
 3. Wdrażanie systemu ewidencji obciążeń treningowych i systemu treningowego zawodników.

W pozostałych dziedzinach:

 1. Przygotowanie propozycji decyzji sportowo-szkoleniowych dla potrzeb Zarządu PZN,
 2. Organizacja systemu szkolenia i licencjonowania trenerów,
 3. Współpraca z Instytucjami Sportowymi i realizacja zaleceń właściwego Ministerstwa,
 4. Nadzór nad przyznawaniem klas sportowych,
 5. Opracowanie projektu wytycznych sportowych i nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem,
 6. Opiniuje wnioski sportowo-szkoleniowe,
 7. Przygotowanie i opiniowanie wniosków przyznawania stypendiów sportowych,
 8. Tworzenie i opiniowanie wniosków modernizacji bazy szkoleniowej.

Wykonując obowiązki Dyrektora odpowiada za:

 1. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Biura PZN, 
 2. Rzetelne i sumienne wykonywanie zadań i obowiązków określonych w zakresie obowiązków,
 3. Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie finansów i umów, 
 4. Stosowanie się do poleceń i decyzji przełożonych oraz poleceń, zarządzeń i regulaminów uchwalanych przez Zarząd PZN,
 5. Dbanie o dobre imię PZN na zewnątrz, wszystkich pracowników i współpracowników PZN, w tym powstrzymywanie się od krytycznych komentarzy w mediach,
 6. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 
 7. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

Dyrektor Sportowy służbowo podlega Sekretarzowi Generalnemu.

Źródło: PZN