Nowa obrotowa kamera
Wisła - skocznia narciarska Malinka


Kliknij i oglądaj - Kamery on-line

Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Wszystkie wydarzenia...

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

XVIII Kursokonferencja PZN w Szczyrku

Szukaj w serwisie

PZN  »  Strefa PZN  »  Aktualności

Aktualności

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZN

16-07-2018
Polski Związek Narciarski (PZN) ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego. Oferty można składać do dnia 24 lipca 2018 r. do godziny 12:00. W tym samym dniu wyboru dokona Komisja Konkursowa. Poniżej przedstawiamy założenia konkursowe.

Założenia konkursowe:


1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe;
- minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 2 letni staż pracy w Związku Sportowym;
- przedstawienie pisemnego projektu wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN;
- biegła znajomość języka  angielskiego;
- zdolności interpersonalne i menadżerskie;
- znajomość zagadnień związanych z Polskim Związkiem Narciarskim;
- doświadczenie w zagadnieniach związanych ze sportami zimowymi;
- niekaralność poświadczona zaświadczeniem o niekaralności.

2. Podstawowy zakres obowiązków Sekretarza Generalnego PZN:
- współpraca z MSiT, COS-em, PKOl-em i innymi organizacjami,
- kierowanie biurem PZN;
- prowadzenie bieżących spraw;
- gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZN;
- organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu i innych organów PZN;
- stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu;
- realizowanie uchwał Zarządu PZN;
- opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych;
- sprawowanie nadzoru nad majątkiem Związku;
- współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami.

3. Przy ocenie kandydatów Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZN będzie brała w szczególności pod uwagę:
- osiągnięcia w dotychczasowej pracy menadżerskiej;
- jakość przedłożonej koncepcji organizacji biura związku PZN.

4. Dokumenty wymagane w ofertach składanych przez kandydatów:
- życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
- list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności;
- zaświadczenie o niekaralności;
- sporządzony na piśmie projekt wieloletniego programu organizacji pracy Biura PZN.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
- wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie swoich aplikacji  w sekretariacie Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków lub o przesłanie aplikacji listem poleconym na adres Polskiego Związku Narciarskiego ww. (decyduje data wpływu korespondencji do PZN) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godziny 12:00. Zgłoszenia wysłane faksem lub pocztą elektroniczna  nie będą rozpatrywane;
- wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZN.”

6. Procedura i przebieg konkursu:
- Przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
- Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny.
- Ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony w dniu  24.07.2018 r. na stronie Polskiego Związku Narciarskiego (www.pzn.pl).       

7. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:

a) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Sekretarza Generalnego. Odmowa udostępnienia danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procedurze konkursowej.
b) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Narciarski, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków. (dalej: "Administrator").
c) Z Administratorem  można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: office@pzn.pl lub pisemnie na adres: Polski Związek Narciarski, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków.
d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury konkursowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza posiadanie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość zebrania aplikacji osób zainteresowanych stanowiskiem Sekretarza Generalnego i wyboru najlepszego kandydata na oferowane stanowisko.
e) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do osób i podmiotów świadczących dla Administratora usługi informatyczne lub telekomunikacyjne.
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Sekretarza Generalnego.
g) W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych; prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych; prawo żądania usunięcia danych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych.
h) Ma Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
i) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że jej/jego prawa zostały naruszone.
                                                                                                                
Źródło: Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2016 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.